Izbor odluka (Gž, Pž i U) građanskog odjela ovoga suda relevantnih u primjeni prava pred drugim sudovima. Navedene odluke su većim dijelom objavljene u izdanju Privredne štampe dd Sarajevo "Sudska praksa"  
     

 

Preinaka tužbe
(Clanci 57. i 209. Zakona o parnicnom postupku Federacije BiH)
(Clanak 35. Obiteljskog zakona Federarcije BiH)

Sticanje stanarskog prava
(Clan 4. preuzetog Zakona o stambenim odnosima /( „Sl. Novine F BiH“, br.11/98 i 19/99)

Povećanje nasljednog dijela bračnog druga
(Clan 23. Zakona o nasljedivanju)

Zaštita prava vlasništva
( Clan 43. Zakona o vlasnicko-pravnim odnosima Federacije BiH )

Vlasništvo na stanu otkupljenom od bivšeg SSNO-a
(Clan 39a. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo)
(Clan 19. Zakona o stambenim odnosima)


Vlasnička tužba
(Clan 43. Zakona o vlasnicko-pravnim odnosima)

Upis prava vlasništva nad nekretninama - otkalanjnje nedostataka
(Član 40. i 43.stav 4. Zakona o zemljišnim knjigama,
( Clan 12. stav 3. i clan 22. Zakona o porezu na promet nekretnina („Sl. Novine SBK/KSB“, broj 4/99)
Clanak 236. Zakona o parnicnom postupku („Sl. Novine FbiH“, broj 53/03.) u svezi sa clankom 76. stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama („Sl. Novine FbiH“, broj 19/03)

Rješenje o raskidu ugovora o radu
(clan 90. Zakona o radu Federacije BiH)

Regresno potraživanje-zastarijevanje

Pronevjera
(Clan 359.stav 3. ranijeg Krivicnog zakona Federacije BiH)

Produženo krivično djelo pronevjere
(Član 384. stav 1. u vezi sa članom 55.stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH)

Pravo na plaću

Prava vlasnika-uklanjanje opasnosti-određena samopomoć
(Član 162. Zakona o obligacionim odnosima)

Određivanje sudske mjere osiguranja
(Clan 269. stav 1 ZPP-a F BiH)

Određivanje nosioca stanarskog prava nakod razvoda braka
(Clan 20 Zakona o stambenim odnosima)

Izuzeci od neposrednog sprovođenja dokaza

(Clan 288. stav 1. Zakona o krivičnom postupku F BiH)

Izdržavanje bračnog druga-
nemogućnost zaposlenja
(Clan 239. Porodičnog zakona ("Sl.list RBiH", 27/79 i 44/89)

Eventualni umišljaj
(Clan 37. stav 3. Krivičnog zakona F BiH)

Bračni drugovi - raspolaganje zajedničkom imovinom

(Clan 265. Porodičnog zakona, Članovi 103, 104 Zakona o obligaiconim odnosima)

Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja
(Clan 64. stav 1. i clan 65. Zakona o radu Federacije BiH)

Napušteni stanovi – povrat sredstava uloženih u adaptaciju stana vracenog ranijem nositelju stanarskog prava
(Clanovi 2. i 18a. zakona o napuštenim stanovima (“Službene novine Federacije BiH”, br.11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 37/01 i 56/01))

Gradevinsko zemljište-gubitak prava korištenja
( Clan 53.Zakona o gradevinskom zemljištu )

Prodaja nepokretnosti na trećem ročištu
(Clan 89 Zakona o izvršenom postupku)

Smetanje posjeda
(Clanovi 80. i 83. Zakona o vlasnico-pravnim odnosima)

Vojni stanovi
(Clan 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku
primjene Zakona o napuštenim stanovima )

Dostavljanje presude i rok za žalbu
Clan 185. Zakona o parnicnom postupku („Sl.novine Federacije BiH“, broj 53/03)

Zakon o zaštiti od klevete
(Clan 4. tacka d. i clan 10. st. 1.Zakona o zaštiti od klevete F BiH.
Clan 199. Zakona o obligacionim odnosima)

Zastita prava iz radnog odnosa
(Clan 143. Zakona o radu )

Obnova katastarskih operata u slučaju kad su planovi starog premjera uništeni u ratu
( Član 165. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Sl.list SRBiH", broj 22/94) )

Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju
( Član 128. Zakona o radnim odnosima i placama službenika organa uprave u Federaciji BiH )

Potraživanje neisplaćenog regresa zastarijeva za tri godine
( Član 106. Zakona o radu ("Sl.novine FBiH" br. 43/99, 32/00 i 29/03)
Član 32. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH ("Sl.novine FBiH" br. 23/00)
 Član 4. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije BiH i službenika Federalnih ministarstava i drugih tijela Federalne uprave ("Sl.novine FBiH", broj 49/00) )

Sporazum o preuzimanju radnika

Prigovor ovršenika
( Članak 50. Zakona o ovršnom postupku - preuzetog
Članak 47. Zakona o ovršnom postupku - sadašnjeg )

Iskaz osumnjičenog dat u policijskoj upravi
( Član 92. stav 2. i član 93. stav 3 Zakona o krivičnom postupku F BiH )

Posljedice za nepostupanje po nalogu suda da se podnesak (tužba) ispravi ili dopuni
( Član 98. stav 4. Zakona o parnicnom postupku - ranijeg  
Član 336. Zakona o parničnom postupku - sadašnjeg )

Podijeljena odgovornost  
( Član 192. Zakona o obveznim odnosima )

Povreda prava iz radnog odnosa-program rješavanja viška zaposlenika
( Članovi 87., 98. i 99. Zakona o radu Federacije BiH )

Rješavanje predmeta primljenih u rad
( Član 452. stav 1. Zakona o krivičnom postupku FBiH )

Zaštita prava vlasništva
( Člana 43. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima )

Žalba protiv rješenja o prihvacanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje
( Član 111. Zakona o parničnom postupku - raniji )

Troškovi postupka - primjena odvjetničke tarife
( Član 145. Zakona o parničnom postupku - ranijeg  
Član 387. Zakona o parničnom postupku - sadašnjeg  
Član 48. stav 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u FBiH ("Sl. novine F BiH" broj 67/02) )

Rušljivi ugovori - zahtjev za poništenje
( Član 2. Zakona o obaveznim odnosima )

Prestanak radnog odnosa po odredbi st. 4. čl. 143. Zakona o radu i posljedice nepoštivanja odredbe st.8. istog člana
( Član 143. Zakona Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" br. 43/99, 32/00, i 29/03)

Kolektivni ugovori-isplata neisplaćene razlike na ime toplog obroka i regresa
( Članovi 31. i 32. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH )

Nužni nasljedni dio i smanjenje raspolaganja testamentom
(Članovi 36. i 38. Zakona o nsaljeđivanju)

Pismeni testament pred svjedocima-uvjeti pravovaljanosti
(Član 67. Zakona o nasljeđivanju)

Naknada članovima nadzornog odbora
(Član 74. Zakona o obligacionim odnosima)

Naknada materijalne štete i donacija
(Članovi 185., 186. i 210. Zakona o obveznim odnosima)

Obaveza isplata plaće

Suvlasnik- stjecanje prava vlasništva na cijeloj stvari
(Clanak 32. stavak 2. clanak 77. stavak 3. Zakona o vlasnicko-pravnim odnosima („Službene novine FBiH“, broj 6/98))

Prestanak radnog odnosa
(Član 143. Zakona o radu)

Štetne emisije-teret dokaza
(Clan 9. stav 1. Zakona o vlasnicko-pravnim odnosima („Sl. Novine F BiH“, br. 9/98.) )

Nadležnost u sporovima za naknadu štete
(Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za BiH
Clanovi 16. i 32. Zakona o parnicnom postupku
Clan 17d st. 3. Zakonom o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u vlasništvu gradana )

Nadležnost suda-proglašavanje mjesno nenadležnim po službenoj dužnosti
(Clan 19. stav 2. Zakona o parnicnom posutpku („Sl. Novine F BiH“, broj 53/03.) )

Određivanje pritvora zbog skrivanja osumnjičenog
(Clan 146. stav 1. tacka a) ZKP F BiH)

Zdravstveni tretman pritvorenika
(Clan 47. stav 1. Pravilnika o kucnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora)

Pritvor nakon potvrđivanja optužnice
(Clan 151. stav 1. ZKP F BiH)

Određivanje pritvora zbog krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje 5 godina ili teža kazna
(Clan 146. stav 1. tacka c) ZKP F BiH)

Otkaz ugovora o radu bez postivanja otkaznog roka-prekluzija
(Clan 88 stav 1 i clan 89 Zakona o radu „Sl.novine F BiH“ br. 43/99, 32/00) )

Ugovor o otvaranju transakcionog računa-odgovornost banke za štetu nastalu neizvršenjem naloženih transakcija
(Clan 44. Zakona o bankama („Sl.novine FBiH“ br. 39/98)
 Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o platnim transakcijama („Sl.novine FBiH“ broj 32/00)
Zakon o unutrašnjem platnom prometu – precišceni tekst („Sl.novine FBiH“ broj 15/00) )

Naknada štete,odmjeravanje-izmakla korist-očekivana korist
(Članak 189. stavak 3. Zakona o obveznim odnosima)

Naknada štete,odmjeravanje-izuzeto vozilo za potrebe oružanih snaga-tržišna vrijednost vozila
(Clan 90. Uredbe o kriterijima i normativima rasporedivanja gradana i materijalnih sredstava u oružane snage („Sl.list RBiH“ broj 19/92)
Clan 185. stavovi 1. i 3. Zakona o obligacionim odnosima)

Dopuštenost molbe za pomilovanje
(Član 13. stav 1. Zakona o pomilovanju F BiH)

Pobijanje i poništenje odluke skupštine dioničkog društva
(Član 258. stavovi 1. i 2. Zakona o privrednim društvima)

Udio u zajedničkoj imovini i doprinos u sticanju te imovine
(Član 267. stavovi 1. i 2. Porodičnog zakona)

Imovinski odnosi lica iz vanbračne zajednice
( Clan 264.stav 1. i cl. 278. stav 1. preuzetog Porodicnog zakona )

Određivanje pritvora zbog iteracijske opasnosti
(Član 146. stav 1. tačka c) ZKP F BiH)

Odlučivanje o optužnici
(Član 243. ZKP F BiH)


 
     
   
povratak na vrh stranice
 
     
  Izbor odluka Kantonalnog suda Novi Travnik koje su potvrđene pred Vrhovnim sudom FBiH  
     
 

Gž-643/03 - Rev 398/04

U-83/02 - Už- 198/03

Gž-369/02 - Rev 471/04

Gž-536/03 - Rev 520/05

Gž-360/05 - Rev 1186/05

Gž-145/03 - Rev 386/04

Gž-1050/04 - Rev 879/05

Gž-160/03 - Rev 780/04

Gž-73/04 - Rev 649/05

Gž-582/03 - Rev 65/05

Gž-403/03 - Rev 609/05

Gž-503/03 - Rev 74/05

U-169/00 - Už 91/01

P-1/04 - Gž-162/05

Gž-223/04 - Rev 11/05

Gž-532/04 - Rev 899/05

Gž-73/02 - Rev 317/04

Gž-508/04 - Rev 924/05

Gž-948/04 - Rev 853/05

U-23/01 - Už 203/01

Gž-211/04 - Rev 257/05

Gž-838/03 - Rev 215/05

Gž-482/03 - Rev 412/04

Pž-51/02 - Rev 800/05

U-54/03 -Už 347/03

Gž-506/03 - Rev 140/05

U-90/01 - Už 352/01

Pž-52/04 - Rev 672/05

Gž-757/04 - Rev 91/05

Gž-837/05 - Rev 480/04

 
     
   
povratak na vrh stranice
 
     
  Izbor odluka Kantonalnog suda Novi Travnik vraćenih sa Vrhovnog suda FBiH protiv kojih su revizije odbijene  
     
 

Gž-84/05 - 070-0-Rev-06-001194 od 25.10.2007.god

Gž-599/05 - 070-0-Rev-06-000510 od 24.05.2007.god


Gž-97/05 - 070-0-Rev-06-000850 od 15.05.2007.god


U-88/02 - Už-124/03 od 09.05.2007.god


U-59/02 - Už-272/03 od 17.09.2007.god


Gž-909/04 - 070-0-Rev-06-000611


Gž-278/05 - 070-0-Rev-06-000733 od 12.07.2007.god


Pž-57/05 - 070-0-Rev-06-000630 od 05.04.2007.god


U-213/01 - Už-170/02 od 19.04.2007.god

Gž-752/05 - 070-0-Rev-06-001196 od 19.06.2007.god

U-111/02 - Už-125/03 od 09.05.2007.god

Pž-134/05 - 070-0-Rev-06-000962 od 05.07.2007.god

Gž-738/05 - 070-0-Rev-06-000973 od 10.07.2007.god

Gž-1018/04 - 070-0-Rev-06-000127 od 26.12.2006.god

Gž-781/04 - 070-0-Rev-06-000047 od 14.06.2007.god

Gž-138/05 - 070-0-Rev-06-000708 od 30.08.2007.god

006-0-Gž-06-000 125 - 070-0-Rev-06-001402 od 06.09.2007.god

Gž-106/05 - 070-0-Rev-06-000732 od 07.06.2007.god

Gž-596/05 - 070-0-Rev-06-001146 od 18.09.2007.god

Gž-654/03 - 070-0-Rev-06-000836 od 24.05.2007.god

Gž-551/05 - 070-0-Rev-06-000862 od 12.06.2007.god

U-44/01 - Už-356/02 od 09.05.2007.god

Pž-18/05 - 070-0-Rev-06-000964 od 19.07.2007.god

Pž-74/04 - 070-0-Rev-06-000709 od 19.07.2007.god

Gž-143/05 - 070-0-Rev-06-001229 od 02.08.2007.god

U-49/03 - Už-453/03 od 04.10.2007. god.

Gž-801/05 - 070-0-Rev-06-001179 od 19.06.2007. god.

Gž-945/04 - 070-0-Rev-06-000548 od 25.10.2007. god.

Gž-664/04 - 070-0-Rev-06-000575 od 04.09.2007. god.

Gž-393/05 - 070-0-Rev-06-001521 od 16.08.2007. god.

Gž-146/05 - 070-0-Rev-06-000803 od 10.07.2007. god.

U-136/05 - 070-0-Uvp-07-000065 od 29.08.2007. god.

Pž-54/04 - 070-0-Rev-06-000351 od 26.07.2007. god.

Gž-760/05 - 070-0-Rev-06-000787 od 05.06.2007. god.

Gž-123/05 - 070-0-Rev-06-000317 od 31.05.2007. god.

Pž-110/04 - 070-0-Rev-06-000485 od 15.05.2007. god.

Gž-707/04 - 070-0-Rev-06-000217 od 16.01.2007. god.

P-2/04 - 070-0-Rev-06-000952 od 10.07.2007. god.

Pž-92/04 - 070-0-Rev-06-000486 od 17.04.2007. god.

Gz-967/04 - 070-0-Rev-06-000511 od 03.07.2007. god.

006-0-Gž-06-000 018 - 070-0-Rev-06-1066 od 12.06.2007. god.

U-78/01 - Už-118/02 od 06.12.2006. god.

U-1/03 - Už-465/04 od 12.07.2006. god.

Pž-96/02 - Rev-668/05 od 12.09.2006. god.

Gž-449/04 - Rev-1356/05 od 23.11.2006. god.

U-186/01 - Už-310/02 od 15.11.2006. god.

Gž-446/04 - Rev-1320/05 od 14.11.2006. god.

U-71/03 - Už-235/04 od 30.11.2006. god.

U-87/01 - Už-145/02 od 18.10.2006. god.

Gž-329/05 - Rev-1070/05 od 14.09.2006. god.

Pž-36/04 - Rev-968/05 od 26.09.2006. god.

U-29/04 - Už-343/04 od 30.11.2006. god.

U-209/01 - Už-193/02 od 30.11.2006. god.

Gž-523/04 -Rev-877/05 od 31.10.2006. god.

Gž-365/04 -Rev-304/05 od 26.09.2006. god.

Gž-545/04 -Rev-820/05 od 18.07.2006. god.

Gž-19/04 -Rev-877/05 od 31.10.2006. god.

Gž-160/05 -Rev-1343/05 od 05.10.2006. god.

Pž-1/04 -Rev-381/05 od 11.07.2006. god.

Gž-119/03 -Rev-593/05 od 11.07.2006. god.

Gž-1070/04 -Rev-674/05 od 10.08.2006. god.

Pž-14/04 -Rev-636/05 od 18.07.2006. god.

Gž-135/03 - Rev 102/04 od 19.07.2005. god.

Gž-257/00 - Rev 36/01 od 05.09.2001. god.

Gž-337/03 - Rev 454/03 od 05.04.2005. god.

U/I-1021/00 - Gž-22/00 od 24.10.2000. god.

Pž-88/01 - Rev 194/02 od 21.01.2003. god.

Gž-358/02 - Rev 110/03 od 15.03.2005. god.

Pž-14/03 - Rev 500/03 od 29.03.2005. god.

Pž-75/02 - Rev 239/03 25.01.2005. god.

Gž-129/02 - Rev 468/02 od23.09.2004. god.


Gž-476/01 - Rev 336/02 od 10.08.2004. god.

Gž-201/98 - Rev 125/99 od 09.09.1999. god.

Gž-429/02 - Rev 259 /03 od 02.03.2004. god.

Gž-158/99 - Rev 43/00 od 08.06.2000. god.

Pž-66/02 - Rev 24/03 od 30.11.2004. god.

Gž-258/99 - Rev 33/00 od 08.06.2000. god.

Gž-378/01- Rev 339/02 od 05.02.2004. god.

Gž-150/98 - Rev 88/99 od 12.08.1999. god.

U-9/02 - Už 498/02 od 06.01.2005. god.

Gž-437/01- Rev454/02 od 30.09.2004. god.

Gž-246/01 - Rev 431/02 od 21.09.2004. god.

Gž-423/03 - Rev 488/03 od 23.11.2004. god.

Gž-82/03 - Rev 413/03 od 21.10.2004. god.

U-138/99 - Už 58/00 od 15.01.2004. god.

Gž-105/02 - Rev 326/02 od 27.07.2004. god.

Pž-123/01 - Rev 122/02 od 08.04.2004. god.

U-48/99 - Už 186/99 od 24.11. 1999. god.

Gž-160/98 - Rev 209/99 od 09.12. 1999. god.

Pž-89/99 - Rev 31/00 od 13.04.2000. god.

Gž-300/03 - Rev 505/03 od 28.12.2004. god.

 
     
   
povratak na vrh stranice
 
     
  Izbor odluka Kantonalnog suda Novi Travnik vraćenih sa Vrhovnog suda FBiH protiv kojih su žalbe odbijene  
     
 

006-0-Kv-06-000 057 - član 36 stav 1. KZ R BiH

006-0-Kv-07-000 034 - član 336 stav 2 u vezi sa članom 332 stav 1 KZ F BiH

006-0-Kzk-07-000_012 - član 177 stav 1 KZ F BiH

006-0-K-07-000 002 - član 289 stav 3 u vezi sa članom 31 KZ F BiH

K-8-04 - član 383 stav 3 u vezi sa stav 1 KZ F BiH

006-0-K-06-000 010 - član 383 stav 3 KZ F BiH

K-33-05 - član 320 stav 2 u vezi sa članom 316 stav 1 KZ F BiH

006-0-Kv-07-000 047 - član 289 stav 2 KZ F BiH

006-0-K-06-000008 - član 151stav 1. u vezi sa članom 150 KZ R BiH

006-0-K-Rz-06-000 001 - član 144 KZ SFRJ u vezi sa članom 22 KZ SFRJ

K-5/05-Rz - član 142 stav 1. KZ SFRJ i član 144 KZ SFRJ

K-84/01 - član 384 stav 1. KZ F BiH i član 351 stav 3 u vezi sa stavom 1 bivšeg KZ F BiH

K-23/03 - član 359. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH

K-1/04 - član 42. stav 3. u vezi sa stavom 2.bivšeg KZ R BiH

K-15/05 - član 166. stav 1. u vezi sa članom 28 KZ F BiH, član 371. stav 1. i član 323. stav 1 KZ F BiH

K-1/05 - član 288. stav 2. u vezi sa stavom 1 KZ F BiH

K-51/01 - član 88. stav 2. KZ R BiH

K-7/05 - član 289. stav 2. u vezi sa članom 31 KZ F BiH

K-3/05 - član 289. stav 2. KZ F BiH

006-0-K-06-000 011 - član 289. stav 3. u svezi sa stavom 1., a sve u svezi sa članom 31. KZ F BiH

K-19/04-Rz - član 142. stav 1. KZ SFRJ

K-35/05 - član 151. stav 1. u svezi sa članom 150 KZ R BiH

K-60/01 - član 88. stav 2 . KZ R BiH

006-0-K-06-000 012 - član 289. stav 2 . KZ F BiH

K-34/05 - član 166. stav 1 . KZ F BiH u svezi sa članom 28 KZ F BiH

 
   
povratak na vrh stranice
 
     

 

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005