Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Novi Travnik

Program rada Kantonalnog suda Novi Travnik za 2010. godinu

Raspored poslova sudaca, oganizacija i sastav vijeća u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Raspored poslova stručnih suradnika Kantonalnog suda Novi Travnik

Raspored rada sudbenih vježbenika

Raspored rada administrativno tehničkog osoblja

Vodic za slobodu pristupa informacijama koje su pod kontrolom Kantonalnog suda Novi Travnik

index registar informacija pod kontrolom Kantonalnog suda Novi Travnik

Plan i program mjera za rješavanje starih predmeta Kantonalnog suda Novi Travnik

Orijentaciona mjerila za predemte u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Pravilnik o plaćama i drugim naknadama službenika i namještenika u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Pravilnik o korištenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva uposlenika u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Pravilnik o javnoj nabavi roba, vršenju usluga i ustupanju radova Kantonalnog suda Novi Travnik

Odluka o održavanju web stranice Kantonalnog suda Novi Travnik i stručnom timu za njeno održavanje

Pravilnik o radnim odnosima rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o uporabi i čuvanju pečata Kantonalnog suda Novi Travnik

Pravilnik o kućnom redu u zgradi Kantonalnog suda Novi Travnik

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti uposlenika

Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad sudaca i službenika Kantonalnog suda

Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada uposlenika u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Pravilnik o obrazovanju i usavršavanju službenika i namještenika

Pravilnik o postupanju stručnih suradnika u predmetima građanskog odjeljenja

Pravilnik o obavljanju pripravničkog staža sudskih vježbenika u Kantonalnom sudu Novi Travnik

Pravilnik o materijalnom poslovanju

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine

Pravilnik o naknadama za putne troškove

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o utvrđivanju postupka i provođenja izravnog sporazuma

Pravilnik o korištenju službenih automobila

Pravilnik o korištenju službenog parkinga Kantonalnog suda Novi Travnik

Pravilnik o arhivi Kantonalnog suda Novi Travnik

Strategija odnosa sa javnošću i informiranje

Strategija profesionalnog usavršavanja i edukacije sudaca, stručnih suradnika, državnih službenika i namještenika Kantonalnog suda Novi Travnik

Strateški plan Kantonalnog suda Novi Travnik, 2009. do 2011.godine

Donesene procedure Kantonalnog suda u Novom Travniku:

procedura o izdavanju uvjerenja da se ne vodi krivični postupak

procedura postupanja po apelacijama

državni i vjerski praznici

odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena

prijem stranaka kod predsjednika suda

postupak po pritužbama na rad sudaca i službenika suda

obavijest o prijemu pismena u sud

Procedura o raspodjeli predmeta u rad sucima Kantonalnog suda Novi Travnik

Procedura o rasporedu u rad predmeta koji su u CMS-u

Procedura komuniciranja s okruženjem

Procedura o vođenju evidencija o poštivanju radnog vremena i odobrenju izlaska s posla u tijeku radnog vremena uposlenika Kantonalnog suda Novi Travnik

Procedura i pravila korištenja, sigurnosti i zaštite podataka IT sistema

Procedure vezane za signiranje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije

Procedura načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

Procedura stvaranja obveza

Procedura rukovanja gotovim novcem

Procedura postupanja po apelacijama

Procedura o režimu grijanja i trošenju goriva

Procedura o izdavanju uvjerenja da se ne vodi kazneni potupak

Procedura o načinu i korištenju mobilnih i fiksnih telefona

Procedura o uporabi kopir aparata

Procedura o postupku medijacije za predmete pred Kantonalnim sudom Novi Travnik

Informacija suda o mogućnosti rješavanja spora postupkom medijacije


Poslovnici Kantonalnog suda u Novom Travniku:

Poslovnik opce sjednice

Poslovnik o radu sudbenih odjeljenja

Poslovnik o radu Kolegija predsjednice suda

Poslovnik o radu Stručnog kolegija

Poslovnik o radu odjeljenja sudbene uprave

Poslovnik o radu kojim se osigurava odgovarajuće korištenje mjera zaštite svjedoka predviđenih Zakonom o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedokaNapomena:

Download pojedinih dokumenata sa naše stranice možete izvršiti tako što kliknete
desnim tasterom miša na izabrani dokument i izaberete opciju SAVE TARGET AS (SPREMI CILJ KAO).

Za pregledanje PDF dokumenata potrebno je da imate instaliran ACROBAT READER.
Ako na svom računaru nemate instaliran ACROBAT READER besplatan download možete izvršiti ovdje.


 
     
 
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005