Mjerodavnost:  
     

 

 

1. Prvostupanjska mjerodavnost

a) da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena mjerodavnost drugog suda;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio mjerodavnost na kantonalne sudove i

d) da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu
kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.

2. Drugostupanjska mjerodavnost

a) da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova;

b) da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima

c) da odlučuje o drugim redovitim i izvanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

3. Ostalo

a) da rješava o sukobu mjesne mjerodavnosti između općinskih sudova s područja kantona;

b) da odlučuje o prijenosu mjesne mjerodavnosti s jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;

c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovi sudske odluke;

d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

e) da rješava o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovinskih sudova i stranih arbitraža;

f) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim predmetima i

g) da obavlja druge poslove određene zakonom. 
  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005