Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine je osnovana Zakonom o sudskoj policiji ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 19/96 od 10.10.1996.g. i 37/04 od 10.07.2004.god.). Istim zakonom su utvrdena ovlaštenja sudske policije, ustrojstvo i sredstva za rad, prava i obaveze, radni odnosi i druga pitanja od značaja za ustrojstvo i rad sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
 

Pored Zakona, rad i organizaciju sudske policije ureduju Pravila o sudskoj policiji, Pravilnik o odori i posebnim oznakama sudske policije , Pravilnik o službenoj legitimaciji i oznakama sudskog policajca ( gore navedeni pravilnici su objavljeni u Službenim novinama Federacije BiH, br. 42/98), Odluka o uvećanom trajanju staža osiguranja i stupanj uvećanja staža u sudskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/03 od 12.12.2003.godine), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sudske policije, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, Pravilnik o činovima i obilježjima činova u sudskoj policiji.
Ovlaštenja sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine su propisana odredbama člana 7. do člana 11. Zakona o sudskoj policiji.

Prema tim odredbama sudska policija pomaže Ustavnom sudu FBiH, Vrhovnom sudu FBiH i sudovima u kantonima u osiguranju informacija, u izvršavanju sudskih naredbi za prinudno dovodjenje svjedoka, izvršavanje sudskih naredbi za dovodjenje optuženih osoba, privodjenje osudjenih osoba u organ za izvršenje sankcija po naredbi suda, održavanje reda u sudnici, sigurnost sudija i drugih radnika suda, sigurnost sudske zgrade, te izvršavanje drugih sudskih naloga.
Sudska policija, u skladu sa pravilima koja donosi predsjednik Vrhovnog suda, pomaže i ombudsmane, na njihov zahtjev, kada rade na ispitivanju djelatnosti bilo koje institucije Federacije, kantona, ili općine, kao i bilo koje institucije ili osobe koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava i slobode, uključujući provodenje etničkog progona ili održavanje njegovih posljedica, ako se pri tom ispitivanju pojavi otpor te institucije ili osobe, a pomaže i u osiguranju istraživanja službenih dokumenata, uključujući i tajne, sudskih i upravnih spisa, posebno u pribavljanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa, ako se pri tom istraživanju, odnosno saradnji pojavi otpor od odgovornog službenika (član 7. Zakona...).

U toku sudskog postupka, po nalogu suda, sudska policija osigurava prisustvo pozvanih svjedoka, privodi okrivljenog istražnom sudiji, i optuženog na glavni pretres, te sprovodi osudjenu osobu u organ za izvršenje sankcije u kojem treba izvršiti izrečenu sankciju (član 8. Zakona...).

Sudska policija održava red u sudnici, sigurnost sudija i drugih radnika suda, kao i sigurnost sudske zgrade, na način predvidjen pravilima predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH (član 9. Zakona...).

Sudska policija izvršava naloge suda o pretresanju stana i osoba i o privremenom oduzimanju predmeta, naloge u vezi sa osiguranjem provodenja izvršenja sudskih odluka, te druge sudske naloge za preduzimanje radnji kojima se osigurava uspješnost vodenja odgovarajuceg sudskog postupka (član 10. Zakona...).

Predsjednik Vrhovnog suda, na zahtjev federalnog tužioca, zaključuje poseban sporazum o pružanju pomoći sudske policije tužilaštvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (član 11. Zakona...).


Više...

 

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005