13.12.2007. godine , Europska mreža pilot sudova, http://www.coe.int/CEPEJ

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijece BiH na sjednici održanoj dana 13.12.2007. godine donijelo je zakljucak da se ispred Bosne i Hercegovine za clanstvo u Europskoj mreži pilot sudova predloži Kantonalni sud Novi Travnik.
Mreža europskih pilot sudova uspostavljena je od strane Europske komisije za efikasnost pravosuda (CEPEJ) s ciljem da se:
- podrže aktivnosti CEPEJ-a kroz bolje razumijevanje svakodnevnog funkcioniranja sudova,
- ukaže na najbolje prakse rada u europskim sudovima koje bi mogle biti iznijete pred nadležna tijela u državama radi njihovog eventualnog usvajanja s ciljem unaprjedenja efikasnosti pravosudnih sustava.
Kantonalnom sudu Novi Travnik predstoji ukljucivanje u rad Europske mreže pilot sudova, što ce u narednom periodu rezultirati preuzimanjem najboljih europskih praksi u radu sudova.
Više..

Nagrada "Kristalna vaga pravde"

Kantonalni sud Novi Travnik, kao clan Europske mreže pilot sudova ispred Bosne i Hercegovine, ucestvovao je u natjecanju za „Kristalnu vagu pravde“, projektom na temu: „Jednak pristup pravdi“.
Vijece Europe cestitalo je svim ucesnicima na kandidaturi i ocijenilo sve projekte korisnim jer doprinose efikasnijoj pravdi i odlucilo da se svi projekti objave na web stranici CEPEJ-a: www.coe.int/cepej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

31.12.2009.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinovic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Nevenku Kapetanovicu, sin Ive i majke Tereze, rod. Stanic iz Gornje Bistrice, opcina Fojnica , zbog kaznenog djela „ubojstvo u pokušaju“ iz clanka 166. stavak 1 u svezi sa clankaom 28.. KZ F BiH u sticaju sa kaznenim djelom „nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“ iz clanka 37. stavak 1. istog zakona. Više..

24.12.2009.godine, okoncan kazneni postupak u predmetu „Mrkonja i dr.“

Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine djelimicno potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik u kaznenom predmetu Nisvet Nrkonja i dr., u nastavku postupka pred ovim sudom, Vijece kaznenog odjeljenja kojim je predsjedavo sudac Slavko Maric, dana 22.12.2009.godine donjelo je nepravomocnu presudu, cime je okoncan kazneni postupak pred ovim sudom. Više..

18.12.2009.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinovic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Elviru Zahirovicu, sin Hasana, iz mjesta Pecuj, opcina Novi Travnik za kazneno djelo „teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa“ iz clanka 336. stavak 2. u svezi sa clankom 333. stavak 1. KZ FBiH, pa ga je sud primjenom navedenih zakonskih odredbi kao i uz primjenu odredbe clanka 42., 43., 49. i clanka 51. stavak 1. tocka d) KZ FBiH za pocinjeno kazneno djelo osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci.
Na temelju odredbe clanka 77. KZ F BiH i clanka 300. stavak 1. tocka e) ZKP F BiH optuženiku se izrice mjera sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 mjeseci racunajuci od dana pravomocnosti sudske presude.
Više..

16.12.2009.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženicima Josipu Bori i Franji Cvijanovic, za kazneno djelo „nesavjesnog rada u službi“ iz clanka 387. stavak 2. u svezi stavka 1. KZ F BiH u stjecaju sa produženim kaznenim djelom „zlouporabe položaja ili ovlasti“ iz clanka 383. stavak 2. u svezi stavka 1. istog zakona, pa im sud na osnovu istih zakonskih propisa, a uz primjenu clanka 54. stavak 1. KZ F BiH svakom za kazneno djelo „nesavjesnog rada u službi“ iz clanka 387. stavak 1. KZ F BiH utvrduje kazne zatvora od po 7 (sedam) mjeseci, a za kazneno djelo „zlouporabe položaja ili ovlasti“ iz clanka 383. stavak 2. u svezi stavka 1. KZ F BiH kazne zatvora od po 1 (jedne) godine, te im sud uz dalju primjenu odredbe clanka 54. stavak 2. tocka b) i clanka 62. stavak 1., 2. i 3. KZ F BiH izrice uvjetnu osudu , kojom se svakom od optuženika utvrduje jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i istovremeno odreduje da se iste kazne nece izvršiti ukoliko optuženici u roku od 3 (tri) godine od dana pravomocnosti presude ne pocine novo kazneno djelo.
U odnosu na kazneno djelo „zlouporabe položaj ili ovlasti“ iz clanka 383. stavak 1. KZ FBiH optužba je odbijena u odnosu na optužene.
Više..

03.12.2009.godine, Azran Adilovic, kazna zatvora u trajanju od tri (3) mjeseca

Vrhovni sud Federacije BiH, presudom broj: 06 0 K 001116 09 Kž od 03.12.2009.godine, uvažio je žalbu optuženika Azrana Adilovica i presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broja: 06 0 K 001116 09 K od 09.04.2009.godine preinacio u odluci o kazni, tako da je optuženik Azran Adilovic zv.“Bufalo“, sin Teufika i majke Hanife, rod.Adilovic, nastanjen u mjestu Divjak bb, opcina Vitez, za kazneno djelo „nasilje u obitelji“ iz clanka 222. stavak 3. Kaznenog zakona FBiH uz primjenu odredaba clanka 43., 49. stavak 1. istog zakona osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri (3) mjeseca. Više..

07.12.2009. godine, potvrđena presuda Općinskog suda Travnik u kaznenom predmetu .....Rešad Omerhodžić

Kantonalni sud Novi Travnik odbio je kao neosnovanu žalbu Kantonalnog tužiteljstva Travnik, kao i žalbu optuženika Rešada Omerhodžica izjavljenu putem branitelja Adila Loze, odvjetnika iz Travnika i Branke Praljak, odvjetnice iz Novog Travnika, cime je presuda Opcinskog suda Travnik postala pravomocna. Više..

04.12.2009. godine, završeno sudenje Adnanu Mušovicu i Nedimu Vilicu

Danas je pred vijecem Kantonalnog suda Novi Travnik, kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinovic, donošenjem nepravomocne presude završeno sudenje u kaznenom predmetu protiv optuženika Adnana Mušovica i Nedima Vilica, i imenovane zbog kaznenog djela „razbojništvo“ iz clanka 289. stavak 2. KZ F BiH osudilo, i to:
•  Optuženika Adnana Mušovica na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine
•  Optuženika Nedima Vilica na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i šest mjeseci.
Više..

29.10.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Admiru Rebihicu zv.“Dado“, sin Zahida , zbog kaznenog djela „teška djela protiv sigurnosti javnog prometa“ iz clanka 336. stavak 2. KZ F BiH u svezi sa cl. 332. st. 1 istog zakona, za koje ga je, na temelju navedene zakonske odredbe, kao i uz primjenu odredbe cl. 42, cl. 43, cl. 49 st. 1, cl. 50 tocka b/, cl. 51 st. 1 tocka d/ KZ F BiH, te uz primjenu odredbe cl. 300 ZKP-a F BiH osudilo na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci. Više..

01.10.2009. godine, Sulejman Palic zv. „Pele“, potvrdena presuda Kantonalnog suda
.....Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 001105 09 Kž od 01.10.2009. godine odbio je kao neosnovanu žalbu zamjenika glavnog tužitelja u Travniku i branitelja optuženika Sulejmana Palica i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 001105 09 K od 20.03.2009. godine, kojom je Sulejman Palic zv.“Pele“, sin Fehima i majke Rahime, rod. Zelkanovic, zbog kaznenog djela „bludne radnje “ iz clanka 208. stavak 2., u svezi sa stavkom 1. a sve u svezi sa clankom 203. stavak 1. KZ FBiH, temeljem citiranog zakonskog propisa i odredbi cl.49. st. 1. KZ FBiH, osuden na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Više..

03.09.2009.godine, Besim Hadžijusufovic i dr.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000567 od 03.09.2009.godine, odbio je žalbu kantonalnog tužitelja u Travniku u odnosu na optužene Besima Hadžijusufovica i dr., zbog kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz clanka 383. st.3. u svezi sa st.1. KZ FBiH, i u tom dijelu potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000010 07 K od 12.09.2008.godine.
ženog Besima Hadžijusufovica zbog produženog kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti iz clanka 383. st.3. u svezi sa st.1. KZ FBiH, a povodom žalbe kantonalnog tužitelja u Travniku, po službenoj dužnosti preinacio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000010 07 K od 12.09.2008.godine u oslobadajucem dijelu presude i u odnosu na optuženog odbio optužbu. Više..

01.10.2009., Ismet Delic zv.“Šutko“ , ekstradicioni pritvor

Rješenjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000043 08 Kv od 08.02.2008. godine, odreden je pritvor protiv optuženika Ismeta Delica zv.“Šutko“, zbog kaznenog djela „ ubojstvo“ iz clanka 36/1 ranije važeceg KZ RBiH. Kako je imenovani bio nedostupan sudu, za njim je raspisana tjeralica. Na temelju Interpolove crvene tjeralice imenovani je uhicen u utorak, 29.09.2009.godine u svom stanu, u gradu Harrisburgu u americkoj saveznoj državi Pennsylvaniji, te se isti nalazi u ekstradicionom pritvoru. Više..

16.09.2009.godine

Danas je pred vijećem kaznenog odjeljnja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinović, započet glavni pretres u predmetu Adnan Mušović i Nedim Vilić, zbog kaznenog djela „razbojništva“ iz cl.289. stav.2 KZFBiH.
Nakon čitanja optužnice i uvodnih riječi branitelja optuženih, izvedeni su dokazi optužbe, i to saslušanjem oštećenih u svojstvu svjedoka.
Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dane 24.09. i 2.10.2009.godine.


07.09.2009.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Mehmedalija Huseinovic, nakon prihvacenog sporazuma o priznanju krivnje, na današnjem pretresu za izricanje kazneno-pravne sankcije, izreklo je nepravomocnu osudu optuženici Igbali Vilic, za kaznena djela „ teške krade s podstrekavanjem“ iz clanka 287 stav 1. tocka a., a u svezi sa clankom 32. KZ FBiH i kazneno djelo „pripremanje kaznenog djela“ iz cl. 339 KZ FBiH , te imenovanu osudilo na JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 8 (OSAM) MJE SECI. Više..

04.09.2009.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo nepravomocnu presudu kojom je protiv optuženika Envera Beganovica, sina Saliha:
- za kazneno djelo krivotvorenje isprava iz cl. 351. st. 2. ranije važeceg KZ FBiH, uz primjenu cl. 344. toc.6 ranije važeceg ZKP-a, optužba odbijena,
-
za produženo kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti iz cl. 383. st. 3. KZ FBiH, a uz primjenu cl. 345. tocka c) ranije važeceg ZKP-a, optuženik osloboden od optužbe, a
- z a produženo kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti iz clanka 383. stavak 2. KZ FBiH, uz primijenu cl. 7., cl. 50. toc. b), cl. 51. st. 1. toc. d), cl.60. st.2. i cl.62. KZ FBiH, imenovani osuden na uvjetnu osudu u trajanju od šest (6) mjeseci, s tim da se ista nece izvršiti ukoliko optuženik u vremenu provjeravanja od dvije (2) godine ne pocini novo kazneno djelo. Više..

Beganovic Edin, zv. „Edo“, odreden pritvor

Sudac za prethodni postupak Darmin Avdic, Rješenjem broj:006-0-Kpp-09-000079 od 19.08.2009.g., odredio je pritvor protiv osumnjicenika Edina Beganovica, zv. „Edo“. Imenovani se sumnjici da je pocnio kazneno djelo ubojstvo u pokušaju iz clanka 166. stavak 1., u svezi s clankom 28. KZ FBiH.
Imenovani je lišen slobode i upucen u KPZ Busovaca dana 20.08.2009.godine.

20.08.2009.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, nakon prihvacenog sporazuma o priznanju krivnje, na današnjem pretresu za izricanje kazneno-pravne sankcije, izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Muharemu Merdžicu, zv. „Hari“, za kazneno djelo „razbojništvo“ iz cl. 289 st. 2 KZ FBiH, i imenovanog, temeljem navedene zakonske odredbe, kao i uz primjenu odredbe cl. 42., cl. 43., cl. 49. st. 1., cl. 50. tocka b) i cl. 51. st. 1. tocka b) KZ F BiH, uz primjenu odredbe cl. 300. ZKP-a F BiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Više..

Adnan Horic, potvrdena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 001068 09 Kž od 29.07.2009. godine, odbio je kao neosnovanu žalbu optuženika Adnana Horica i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 001068 08 K od 30.03.2009. godine. Više..

Almedin Talic, potvrdena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 06 0 K 000912 09 Kž od 23.07.2009. godine, odbio je kao neosnovanu žalbu optuženika Almedina Talica i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000912 08 K od 30.01.2009. godine. Više..

16.07.2009. godine, Sporazum o priznanju krivnje

Sudac za prethodno saslušanje Kantonalnog suda Novi Travnik Zuhdija Cosic, nakon prihvacenog sporazuma o priznanju krivnje, na današnjem pretresu za izricanje kazneno-pravne sankcije,izrekao nepravomocnu osudu optuženima VARUPA JASMINU i VARUPA MURISU kaznu zatvora u trajanju od po 6 (šest) mjeseci , za kazneno djelo teške krade u pomaganju iz clana 287 stav 1 tacka a) u vezi sa clanom 33 KZ FBiH, a optuženima KREHO SANELU i HADŽIC MUAMERU kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca , za kazneno djelo pripremanje kaznenog djela iz clana 339 KZ FBiH. Više..

06.07.2009. godine, Potvrdena optužnica KT-Travnik br.433/09 od 02.07.2009. godine

Sudac za prethodno saslušanje Kantonalnog suda Novi Travnik Zuhdija Cosic , dana 06.07.2009. godine potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Travnik broj: 433/09 od 02.07.2009. godine , kojom se:
- osumnjiceni Mušovic Adnan i Vilic Nedim terete da su pocinili kazneno djelo razbojništvo iz cl. 289. st. 2 KZ F BiH, u vezi sa cl. 31 KZ F BiH,
- osumnjiceni Varupa Jasmin i Varupa Muris terete da su pocinili kazneno djelo teške krade u
pomaganju iz cl .287. st. 1. tacka a KZ F BiH, u vezi sa cl. 33 KZ F BiH,
- osumnjicena Vilic Igbala tereti da je pocinila kazneno djelo teške krade s podstrekavanjem iz
cl.287. st. 1. tacka a KZ F BiH, u vezi sa cl. 32 KZ F BiH i kazneno djelo pripremanja kaznenog djela iz cl. 339. KZ F BiH
- osumnjiceni Kreho Sanel i Hadžic Muamer terete da su pocinili kazneno djelo pripremanja
kaznenog djela iz cl. 339 KZ F BiH.

22.06.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, nakon prihvacenog sporazuma o priznanju krivnje, na današnjem pretresu za izricanje kazneno-pravne sankcije, izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Miroslavu Milošu, zv. „Miško“, sinu Ile, za kazneno djelo „ubojstvo“ iz cl. 166 st. 1 KZ FBiH, i imenovanog, temeljem navedene zakonske odredbe, kao i uz primjenu odredbe cl. 42., cl. 43., cl. 49. st. 1., cl. 50. tocka b) i cl. 51. st. 1. tocka b) KZ F BiH, uz primjenu odredbe cl. 300. ZKP-a F BiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci. Više..

04.06.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Rifetu Bevrnji zv. „Rifo“, sinu Izudina , za kaznena djela u sticaju: kazneno djelo „ubojstvo“, u pokušaju, iz cl. 166. st. 1. KZ F BiH u svezi sa cl. 28. istog Zakona u odnosu na oštecenika Mevludina Gorana i kazneno djelo „ubojstvo“, u pokušaju, iz cl. 166. st. 1. KZ F BiH u svezi sa cl. 28 istog Zakona u odnosu na oštecenika Ismeta Kurteševica, utvrdilo pojedinacne kazne za svako od pocinjenih djela od 2 godine i 4 mjeseca, odnosno 2 godine i 10 mjeseci, i imenovanog osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Više..

29.05.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo nepravomocnu presudu kojom je oslobodilo optužbe optuženika Midhata Halilovica zv. „Miki“, za kazneno djelo djelo „ubojstvo u pokušaju“, iz cl. 166. st. 1. KZ F BiH, u svezi sa cl. 28. istog zakona, i optuženike Roberta Kelavu zv. „Robo“, i Mustafu Zukanovica, zv. „Mujo“, za kazneno djelo „nasilnicko ponašanje“ iz cl. 362 st. 2 KZ F BiH. Više..

22.05.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je donijelo nepravomocnu presudu kojom je za kazneno djelo „navodenje na prostituciju“ iz cl. 210 st. 4. u svezi sa st. 1 KZ F BiH, sve u svezi sa cl. 31. istog zakona, optuženika Kemala Muslimovica, zv. „Kemica“, sina Rifeta, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine; temeljem odredbe cl. 298. tocka c/ ZKP-a F BiH protiv optuženika Ramiza Aguševica zv. „Mišel“, sina Naile optužbu odbilo, dok je optuženik Nazif Livnjak zv. „Gerzo“, sin Avde, temeljem odredba cl. 299. tocka c/ ZKP-a F BiH osloboden od optužbe. Više..

05.05.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženicima Nerminu Sadriji, Sanelu Sadriji i Vejsilu Menzilovicu, za kazneno djelo razbojništva iz clanka 289. stavak 2., u svezi sa stavkom 1. KZ F BiH i clankom 31. istog Zakona, za koje ih je sud, na temelju navedene zakonskog propisa, a uz primjenu clanka 50. tocka b) i clanka 51. stavak 1. tocka b) KZ F BiH, osudio: optuženog Nermina Sadriju na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, Sanela Sadriju na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca i optuženog Vejsila Menzilovica na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Više..

23.04.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, izreklo je nepravomocnu osudu optuženiku Ivici Tuka, za kazneno djelo teške tjelesne ozljede iz clanka 172. stavak 3. u svezi stavka 5. istog clanka KZ F BiH, i imenovanog, na temelju navedene zakonske odredbe, uz primjenu clanka 26. stavak 3. i clanka 36. stavak 2. KZ F BiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Više..

21.04.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Jadranku Krivošiji, za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa iz clanka 336. stavak 2. u svezi sa clankom 333. stavak 1. sada važeceg KZ F BiH, kao blažeg zakona za pocinitelja, za koje ga je, na temelju navedene zakonske odredbe, uz primjenu clana 50. tocka b) i clanak 51. stavak 1. tocka d) KZ F BiH , osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca. Više..

15.04.2009. godine, određen pritvor

Odlucujuci po prijedlogu Kantonalnog tužiteljstva KSB/SBK Travnik broj: Kt-433/09 od 15.04.2009. godine, sudac za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik, Darmin Avdic, u kaznenom predmetu ovoga suda broj: 006-0-Kpp-09-000 021, protiv osumnjicenih: Muamera Hadžica, zv. „Muki“, Igbale Vilic, zv. „Beba“ i Sanela Krehe iz Sarajeva i Adnana Mušovica iz Bijelog Polja, privremeno nastanjenog u Sarajevu, zbog kaznenog djela razbojništva iz clanka 289. stavak 2. KZ F BiH, na temelju clanka 145. stavak 2, a iz razloga propisanih clankom 146. stavak 1. tocke b) i d) ZKP-a F BiH, donio je rješenje o odredivanju pritvora.

09.04.2009. godine, nasilje u obitelji

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Azranu Adilovicu, zv. „Bufalo“, za kazneno djelo „nasilje u obitelji“ iz cl. 222. st. 3. KZ FBiH, za koje ga je, na temelju navedene zakonske odredbe, uz primjenu odredbi cl. 42., cl. 43 i cl. 49 st. 1. KZ FBiH, a sve uz primjenu odredbe cl. 300 ZKP-a FBiH, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca. Više..

30.03.2009. godine, Adnan Horic, zv. „Ljulji“, kazna zatvora u trajanju od 11 godina

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Adnanu Horicu, zv. „Ljulji“, za kazneno djelo „ubojstvo“ iz cl. 166. st. 1. KZ FBiH, za koje mu je, na temelju navedene zakonske odredbe, uz primjenu odredbi cl. 42., cl. 43. i cl. 49. st. 1. KZ F BiH, kao i odredbe cl. 300. ZKP-a F BiH, utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 11 godina. Više..

20.03.2009. godine, "bludne radnje"

Vijeće kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdić, danas je izreklo nepravomoćnu osudu optuženiku P.S. za kazneno djelo "bludne radnje" iz članka 208. stavak 2., u svezi stavka 1., sve u svezi s člankom 203. stavak 1. KZ FBiH, za koje mu je, na temelju citiranog zakonskog propisa, uz primjenu članka 49. stavak 1. KZ FBiH, utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Više..

10.03.2009. godine, Nuk Bojan, jedinstvena kazna zatvora od 2 godine i 10 mjeseci

Danas je pred vijecem Kantonalnog suda Novi Travnik, kojim je predsjedavao sudac Darmin Avdic, donošenjem nepravomocne presude završeno sudenje u kaznenom predmetu protiv optuženika Bojana Nuka i imenovanom zbog kaznenog djela „izazivanja opce opasnosti“ iz clanka 323. stavak 4., u svezi stavka 1. KZ FBiH, uz primjenu clanka 56. stavak 1. KZ FBiH, utvrdena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci i istodobno uzete utvrdenim kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 1 mjeseca, izrecena pravomocnom presudom Vrhovnog suda Fedaracije BiH broj: 070-0-Kž-08-000230 od 20.11.2008. godine i kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca izrecena pravomocnom presudom ovoga suda broj: 006-0-Kžk-07-000024 od 11.07.2008. godine, te imenovanom, primjenom navedenih zakonskih propisa i clanka 54. stavak 2. toc. B) KZ FBiH, izrecena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 10 mjeseci. Više..

03.03.2009. godine, završeno suđenje Dominiku Ilijaševiću, zv."Como"

Danas je pred vijecem Kantonalnog suda Novi Travnik, kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, donošenjem nepravomocne presude završeno sudenje u kaznenom predmetu protiv optuženika Dominika Ilijaševica zv. „Como“, sina Pere i majke Ruže, rod. Mrnjavac iz Lepenice-Kiseljak, i imenovanom zbog kaznenog djela „ubojstvo“ iz clanka 36. stavak 1. preuzetog KZ R BiH utvrdena kazna zatvora u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci i istodobno uzeta utvrdenom kazna zatvora u trajanju od 14 godina koja je optuženiku izrecena presudom Vrhovnog suda Fedaracije BiH broj: 070-0-Kž-07-000387 od 22.01.2008. godine (navedenom presudom preinacena presuda Kantonalnog suda Zenica broj K-26/01 od 11.05.2007. godine), te izrecena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina, dok je optuženik osloboden od optužbe za kazneno djelo „ubojstvo“ iz clanka 36. stavak 2. tocka 6. preuzetog KZ R BiH, u svezi s clankom 22. preuzetog KZ bivše SFRJ. Više..

20.02.2009. godine

Kazneno vijece Kantonalnog suda Novi Travnik sastavljeno od sudaca Slavka Marica, predsjednika vijeca i Darmina Avdica, clana vijeca, te sudaca porotnika: Josipa Covica, Radmile Dundovic i Redže Haskica, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Sanelu Corbegovicu, sinu Dževada za kazneno djelo „teški slucajevi razbojnicke krade i razbojništva“ iz clanka 151. stavak 1. preuzetog KZ R BiH, kao važeceg Zakona u vrijeme izvršenja kaznenog djela, i imenovanog, na temelju navedene odredbe, uz primjenu odredbi cl. 33., cl. 38., cl. 41. cl. 42. toc. 1. i cl. 43. st.1. toc.1. preuzetog KZ bivše SFRJ, sve uz primjenu odredbe cl. 346. ranije važeceg ZKP-a, osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.
Na temelju odredbe clanka 50. stavak 1. preuzetog KZ bivše SFRJ, optuženiku se u izrecenu kaznu uracunava vrijeme koje je proveo u pritvoru i to: od 01.06. do 01.07.1995. godine, od 27.03. do 03.04.2008. godine, te od 22.01. do 20.02.2009. godine.
Sukladno odredbi clanka 84. stavak 2. preuzetog KZ bivše SFRJ od optuženika se oduzima imovinska korist pribavljena kaznenim djelom i to : 3.600,00 hrvatskih kuna i jedan zlatni lancic.
Temeljem odredbe clanka 348. stavak 2. ranije važeceg ZKP-a, vijece je donijelo rješenje da se optuženiku sa danom donošenja rješenja ukida pritvor, pa se optuženik ima pustiti na slobodu odmah.
Rijec je o predmetu kojemu je prethodio ekstradicioni postupak.
Više..

19.02.2009. godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Zuhdija Cosic, danas je izreklo nepravomocnu uvjetnu osudu optuženiku Senadu Ridžicu za kazneno djelo „teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa„ iz cl. 336. st. 4., u svezi s cl.332. st. 3. KZ FBiH, za koje mu je, na temelju citiranog zakonskog propisa, uz primjenu cl. 60. st. 2. i cl. 62. istog Zakona, kao i cl. 300. ZKP-a FBiH utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i istovremeno odredilo da se ova kazna nece izvršiti ako optuženik u roku od 2 godine i 6 mjeseci ne pocini novo kazneno djelo.
Na temelju odredbe clanka 77. KZ FBiH, optuženiku je izrecena sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Više..

13.02.2009. godine, Femi Krasnici, potvrdena presuda Kantonalnog suda Novi Travnik

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000531 od 28.01.2009. godine odbio je kao neosnovanu žalbu optuženika Femija Krasnicija i potvrdio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000823 08 K od 10.10.2008. godine, kojom je Femi Krasnici sin Sadrije i majke Nife, rod. Beriša, roden 31.05.1977. godine u Sarajevu, nastanjen u Novom Sarajevu, ul. Salke Nezecica br. 5, zbog kaznenog djela „ubojstvo u pokušaju“ iz clanka 166. stavak 1., u svezi sa clankom 28. KZ FBiH, temeljem citiranog zakonskog propisa i odredbi cl. 43. i 49. KZ FBiH i clanka 300. ZKP-a FBiH, osuden na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci. Više..

30.01.2009.godine

Vijece kaznenog odjeljenja Kantonalnog suda Novi Travnik kojim je predsjedavao sudac Slavko Maric, danas je izreklo nepravomocnu osudu optuženiku Almedinu Talicu za kaznena djela u sticaju: „ubojstvo“ iz clanka 166. stavak 1., „ubojstvo u pokušaju“ iz clanka 166. stavak 1., u svezi s clankom 28. KZ F BiH, te kazneno djelo „nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari“ iz clanka 371. stavak 1. KZ F BiH, i imenovanom, na temelju navedenih odredbi uz primjenu odredbe cl. 42., cl. 43. i cl. 49. st.1. i cl. 300. ZKP-a F BiH, izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i 6 mjeseci.
Primjenom odredbe clanka 57. stavak 1. KZ FBiH, optuženiku se u izrecnu kaznu uracunava vrijeme provedeno u pritvoru i to vremenski period od 26.06.2008. godine pa do upucivanja na izdržavanje kazne. Istodobno je, temeljem odredbe cl.152. st.1. i cl. 302. ZKP-a F BiH, iz razloga propisanih odredbom cl. 146. st. 1. tocka d) istog zakona, imenovanom produžen pritvor.
Temeljem clanka 78. st. 1. KZ F BiH, optuženiku je izrecena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta, poluautomatske puške skracene cijevi i kundaka oznake CZ-M 497656 cal. 7,62 mm, kao sredstvo kojim je kazneno djelo pocinjeno, koja se po pravomocnosti presude ima uništiti.
Više..

28.01.2009.godine, Sanel Čorbegović, ekstradicioni pritvor

Rješenjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj: K-14/03 od 28.06.2004. godine, odreden je pritvor protiv optuženika Sanela Corbegovica, zbog kaznenog djela „teški slucajevi razbojnicke krade i razbojništva“ iz clanka 151/1 KZ RBiH. Kako je imenovani bio nedostupan sudu, za njim je raspisana tjeralica. Imenovani je ekstradiran iz Republike Austrije i prema rješenju ovoga suda pritvor traje od 22.01. do 22.03.2009. godine. Više..

22.01.2009.godine, Bajazid Zlatić, kazna zatvora od 1 godine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, presudom broj: 070-0-Kž-08-000487 od 08.01.2009. godine, djelomicno je uvažio žalbu optuženika Bajazida Zlatica i njegovih branitelja, preinacio presudu Kantonalnog suda Novi Travnik broj: 06 0 K 000512 08 K od 09.09.2008. godine u odluci o kazni i imenovanog, za kazneno djelo razbojništva iz clanka 289. stavak 2. u svezi sa clankom 31., uz primjenu cl. 50. tocka b) i clanka 51. stavak 1. tocka b) Kaznenog zakona Federacije BiH, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.
U ostalom dijelu presuda Kantonalnog suda Novi Travnik ostala je neizmijenjena.
Više..

 
tjedni raspored suđenja
-.
 
06 0 K 001594 09 K, 31.12.2009.god.
(Ubojstvo u pokušaju ; 166/1 u svezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000030 09 K2, 22.12.2009.god.
(Zloup. položaja ili ovlasti; 383/2 KZ F BiH)
06 0 K 001444 09 K, 18.12.2009.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u
vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)
06 0 K 001262 09 K, 16.12.2009.god.
(Zloup. položaja ili ovlasti; 383/3 KZ F BiH)
06 0 K 001627 09 K, 04.12.2009.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH)
06 0 K 001660 09 Kps, 02.12.2009.god.
(Razbojništvo; 289/2 KZ F BiH)
06 0 K 001395 09 K, 29.10.2009.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u
vezi sa čl.332/1 KZ F BiH)
06 0 K 001490 09 K, 07.09.2009.god.
(
Teška krađa sa podstrekavanjem; 287/1 u svezi sa čl.32 KZ F BiH)
06 0 K 000570 00 K, 04.09.2009.god.
(
Krivotvorenje isprave ; 351/2 KZ F BiH)
06 0 K 001472 09 K, 20.08.2009.god.
(
Razbojništvo ; 289/2 KZ F BiH)
06 0 K 001490 09 Kps, 16.07.2009.god.
(
Teška krađa ; 287/1 KZ F BiH)
06 0 K 001376 09 K, 22.06.2009.god.
(
Ubojstvo; 166/1 KZ F BiH)
06 0 K 000491 08 K, 04.06.2009.god.
(
Ubojstvo u pokušaju ; 166/1 u svezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000784 08 K, 29.05.2009.god.
(
Ubojstvo u pokušaju ; 166/1 u svezi sa čl.28 KZ F BiH)
06 0 K 000368 07 K, 22.05.2009.god.
(
Navođenje na prostituciju ; 210/4 u vezi sa st.1 KZ F BiH)
06 0 K 001277 09 K, 20.05.2009.god.
(
Razbojništvo ; 289/2 u vezi sa st.1 KZ F BiH)
06 0 K 001149 09 K, 05.05.2009.god.
(
Razbojništvo ; 289/2 u vezi sa st.1 KZ F BiH)
06 0 K 000976 08 K, 23.04.2009.god.
(Teška tjelesna ozljeda ; 172/3 u vezi sa st.5 KZ F BiH)
06 0 K 000033 07 K, 21.04.2009.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/2 u
vezi sa čl.333/1 KZ F BiH)
06 0 K 001116 09 K, 09.04.2009.god.
(Nasilje u obitelji
; 222/3 KZ F BiH)
06 0 K 001068 08 K, 30.03.2009.god.
(
Ubojstvo; 166/1 KZ F BiH)
06 0 K 001105 09 K, 20.03.2009.god.
(
Bludne radnje; 208/2 u vezi stava 1 KZ F BiH)
06 0 K 000919 08 K, 10.03.2009.god.
(
Izazivanje opće opasnosti; 323/4 u vezi stava 1 KZ F BiH)
06 0 K 000065 07 K, 03.03.2009.god.
(
Ubojstvo; 36/2 KZ R BiH)
06 0 K 000026 04 K, 20.02.2009.god.
(Teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva; 151/1 KZ R BiH)
06 0 K 001001 08 K, 19.02.2009.god.
(Teška dj.protiv sig.jav.prometa ;336/4 u
vezi sa čl.332/3 KZ F BiH)
06 0 K 000912 08 K, 30.01.2009.god.
(Ubojstvo; 166/1 KZ F BiH)

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2008. godine

Pregled objavljenih presuda do ___31.12.2007. godine

 
       

 

 

  Designed by Kantonalni sud Novi Travnik 2005